Title

Subtitle

Spracovanie osobných údajov

štvrtok, 12 júl 2018 07:01 Novinky, Aktuality 5715 Views 0 komentár

Informácia o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť PERFECT BODY, s.r.o. so sídlom ul. 29. augusta 2263/11, 811 09 Bratislava, IČO: 45585733, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65808/B (ďalej len

„PERFECT BODY“) poskytuje svojim klientom a osobám, ktoré prejavia záujem o služby PERFECT BODY (ďalej len „Klienti“) v súlade s ustanoveniami §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v

platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade s článkami 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane

osobných údajov nasledovné informácie:

1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje Klientov je

PERFECT BODY, ktorého identifikačné údaje sú uvedené vyššie.

2. Účelom spracúvania osobných údajov Klientov je poskytovanie služieb PERFECT BODY, najmä

predaj a poskytovanie relaxačných a regeneračných služieb a ponuka ďalších služieb vo forme

zasielania newslettra, resp. informačného mailu.

3. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je v prvom rade plnenie zmluvy,

ktorej predmetom je poskytovanie služieb PERFECT BODY, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením

takejto zmluvy. Druhým právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov sú oprávnené

záujmy PERFECT BODY spočívajúce v práve podnikateľa informovať existujúcich Klientov o aktuálnych

službách zasielaním newslettra.

4. PERFECT BODY uchováva osobné údaje Klientov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania

služieb Klientovi, resp. dlhšie, v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje

súčasťou výstupov (napr. účtovných dokladov), ktoré sa archivujú.

5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú Klienti voči PERFECT BODY najmä nasledovné

práva:

i) právo na prístup k svojim osobným údajom,

ii) práve na vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania,

iii) právo namietať spracovanie osobných údajov,

iv) právo na prenosnosť osobných údajov,

v) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov ,

vi) právo podať návrh na začatie konania voči PERFECT BODY podľa §100 Zákona ,

6. Poskytovanie osobných údajov Klientov je nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy na

základe ktorej PERFECT BODY poskytuje Klientom svoje služby (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola

uzatvorená v písomnej forme). Klient nie je povinný poskytnúť PERFECT BODY osobné údaje, v takom

prípade však nebude PERFECT BODY schopné poskytnúť svoje služby Klientovi v plnom rozsahu.

7.  PERFECT BODY prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne

bezpečnosti osobných údajov, ktoré zodpovedajú riziku porušenia práv Klientov. Opatrenia

zohľadňujú najnovšie poznatky v tejto oblasti a PERFECT BODY na ich prijatie vynaložil zodpovedajúce

náklady.

Podrobnejší popis práv Klientov súvisiacich s ochranou osobných údajov ako vyplývajú zo Zákona

1. Právo na prístup k osobným údajom. Ak Klient požiada PERFECT BODY o potvrdenie o tom, či o sa

o ňom spracúvajú osobné údaje, informuje PERFECT BODY Klienta o:

a) účele spracovania jeho osobných údajov,

b) kategóriách spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcov alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo môžu byť osobné

údaje poskytnuté,

d) dobe uchovávania osobných údajov,

e) práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracúvania alebo

práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR na

základe tvrdenia, že boli porušené práva Klienta,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby,

h) existencii resp. v prípade PERFECT BODY neexistencii automatizovaného individuálneho

rozhodovania, ani profilovania,

i) primeraných zárukách prenosu osobných údajov ak sa prenášajú do tretej krajiny.

Zároveň poskytne PERFECT BODY Klientovi výpis osobných údajov, ktoré o nej spracúva takým spôsobom,

akým o to Klient požiada.

2. Právo na opravu osobných údajov. Ak Klient požiada PERFECT BODY o opravu jeho osobných

údajov, PERFECT BODY bez zbytočného odkladu túto opravu vykoná a pôvodné údaje, ktoré PERFECT BODY

opravil vymaže alebo odstráni ak je to možné. V prípade papierových dokumentov pôvodné údaje

zostanú zachované, no oprava sa zohľadní v databáze údajov alebo v inom dokumente (napr. záznam

o oprave osobných údajov).

3. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“). Ak sa na PERFECT BODY obráti Klient

so žiadosťou o vymazanie jeho osobných údajov, PERFECT BODY jeho žiadosti vyhovie za predpokladu že,

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel na ktorý sa spracúvali, alebo

b) Klient odvolal súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov (v súvislosti so

zariaďovaním víz) a neexistuje iný právny základ na spracovanie týchto údajov, alebo

c) Klient uplatnil svoje právo namietať spracovanie osobných údajov, alebo

d) ukáže sa, že PERFECT BODY spracúva osobné údaje nezákonne alebo

e) právo Klienta na vymazanie jeho osobných údajov vyplýva z právnych predpisov alebo

f) išlo o osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb PERFECT BODY prostredníctvom prostriedkov

informačných technológií (internet, e-mail, telefón).

PERFECT BODY nie je povinné vyhovieť žiadosti Klienta o vymazanie údajov v prípade ak je ďalšie

spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie (v prípade PERFECT BODY málo

pravdepodobné,

b) na splnenie povinností PERFECT BODY vyplývajúcich zo zákona alebo vo verejnom záujme (napr. zákon

určí povinnosť reportovať údaje osôb, ktoré vycestovali do určitého štátu alebo vyšetrovateľ požiada

o dodanie informácií o konkrétnom klientovi),

c) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (napr. Úrad verejného zdravotníctva

požiada o informácie o konkrétnych osobách, ktoré boli v určitom období v niektorom štáte s

výskytom prenosnej choroby),

d) na účely archivácie, vedecké, historické a štatistické účely (napr. údaje sú súčasťou dokumentov,

ktoré sa musia archivovať a bez vymazaných údajov strácajú výpovednú hodnotu) a na

f) uplatnenie právneho nároku (napr. PERFECT BODY má pohľadávku voči Klientovi a výmaz jeho dát by

mu znemožnil jej uplatnenie).

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak sa na PERFECT BODY obráti Klient so

žiadosťou o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, PERFECT BODY jeho žiadosti vyhovie ak:

a) Klient namieta správnosť osobných údajov – PERFECT BODY obmedzí spracúvanie údajov kým neoverí

správnosť spracúvaných údajov,

b) spracúvanie údajov je nezákonné, ale Klient nežiada o vymazanie osobných údajov ale o

obmedzenie ich spracúvania,

c) PERFECT BODY už osobné údaje nepotrebuje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale Klient ich potrebuje

na uplatnenie právneho nároku alebo

d) Klient namieta spracúvanie osobných údajov, vtedy PERFECT BODY obmedzí spracúvanie osobných

údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane PERFECT BODY prevažujú nad oprávnenými

dôvodmi Klienta.

5. Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa na PERFECT BODY obráti Klient so žiadosťou o

vydanie jeho osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,

PERFECT BODY žiadosti vyhovie ak sú údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami (napr. v PC) a

pokiaľ o to žiadateľ výslovne požiada, môže PERFECT BODY takto údaje preniesť priamo ďalšiemu

prevádzkovateľovi.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Keďže PERFECT BODY spracúva osobné údaje aj na

báze právneho základu výkonu oprávnených záujmov PERFECT BODY (zasielanie newslettra Klientom),

ktorý sa dá považovať za účel priameho marketingu, má PERFECT BODY povinnosť v prípade, ak Klient

namieta spracúvanie jeho osobných údajov na tento účel (priameho marketingu) ďalej nespracúvať.

Inými slovami, takémuto Klientovi nebude PERFECT BODY viac newsletter zasielať a vyradí ho z mailing

listu pre zasielanie newslettra.

7. Potvrdenie pravidiel o ochrane údajov.

Prečítal som si tieto pravidlá o ochrane údajov s detailnými informáciami, porozumel som im a

súhlasím s nimi.

8. Otázky o ochrane údajov

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na:

PERFECT BODY, s.r.o.,

so sídlom: ul. 29. augusta 2263/11, 811 09  Bratislava,

prevádzka: Sabinovská 3/B, 821 02 Bratislava

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 915 064 822

Naposledy zmenené štvrtok, 12 júl 2018 07:10

About Author

Centrum Perfect Body - zamerané na celkovú relaxáciu, telesnú a duševnú pohodu, na udržanie krásy tela

  • Sabinovská 3/B, Bratislava
  • +421 -(0)915 - 064 822
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Pondelok-Piatok: 9:00-20:00
  • Sobota: na objedndávku

Recent Works

Napíšte nám...

  />